You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

ABIONET ծրագրի ակնկալվող վերջնարդյունքները.

  • Հայաստանի բուհերի ուսուցանման և ուսումնառության ոլորտների կարիքների գնահատում՝ ներառյալ ուսումնական ծրագրերի կառուցվածքային և բովանդակային ասպեկտների կարիքների գնահատում։
  • Կենսամթերքների արտադրության տեխնոլոգիայի և գիտության վերաբերյալ նոր ուսումնական ծրագրերի մշակում՝ ըստ յուրաքանչյուր համալսարանի նեղ մասնագիտացման` հաշվի առնելով ԵՄ համալսարանների լավագույն փորձը։
  • Հայաստանի և Եվրոպական բուհերի գործընկեր ձեռնարկությունների, արտադրական կենտրոնների, տեսչությունների և լաբորատորիոների միջև միջդիսցիպլինար ցանցի հաստատում՝ բոլոր մասնակից համալսարանների միջև արդյունավետ հաղորդակցության և կառավարման ցանցի միջոցով կենսամթերքի արտադրության տեխնոլոգիայի և գիտության վերաբերյալ համապարփակ կրթություն ապահովելու նպատակով։ 
  • Կենսամթերքների գիտության և տեխնոլոգիայի ուսումնական ծրագրի շրջանակում գիտելիքների փոխանցման և ձեռներեցության բաղադրիչի մշակում և կատարելագործում։
  • Հայաստանի և ԵՄ գործընկերների համատեղ ջանքերով   մեկնարկային ծրագրերի մշակում։
  • Ըստ բացահայտված կարիքների ուսումնական և գիտահետազոտական լաբորատորիաների համալրում հիմնական և ժամանակակից սարքավորումներով, որոնք պետք է օգտագործվեն և համօգտագործվեն ցանցում լաբորատոր պարապմունքների, ինչպես նաև մագիստրոսական աշխատանքների կազմակերպման համար:
  • Մագիստրանտների, ինչպես նաև ասպիրանտների համար կենսամթերքների նորարարական տեխնոլոգիաների ժամանակակից գործիքների վերաբերյալ կարճաժամկետ կամընտրային դասընթացների մշակում։ 
  • Հայաստանի և ԵՄ համալսարանների միջև համատեղ մագիստրոսական ծրագրի մոդուլի մշակում։
  • Ուսանողների և անձնակազմի շարժունության ապահովում։